Οι πεποιθήσεις είναι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της αλήθειας από τα ψέματα. Φρήντριχ Νίτσε.

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Περί ελλειμμάτων και άλλων τινών..

"Έλλειμμα, είναι το χρηματικό ποσό ή αγαθό που λείπει αναιτιολόγητα".
Ελλειμματικός είναι ο άνθρωπος που υστερεί ανά τομέα δραστηριότητας.
Δεδομένα:
·         Σύμφωνα με το σύμφωνο σταθερότητας, το παραδεκτό ποσοστό ελλείμματος επί του ΑΕΠ, θα έπρεπε να είναι 3% ανά έτος και συγκεντρωτικά σε ποσοστό του ΑΕΠ κάτω από 100%.
·         Η κυβέρνηση Καραμανλή, το έφερε στο 9,3%, σύμφωνα με αυτούς που θεωρείς αξιόπιστους. Αφού, ο Αλογοσκούφης το 2005, αναβάθμισε το λόγο έλλειμμα/ΑΕΠ, αυξάνοντας το ΑΕΠ, ώστε το κλάσμα να δείχνει μικρότερο.
Σύμφωνα με τις στελεχάρες λοιπόν της ΕΛΣΤΑΤ και του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, το πρόβλημα είναι στην τεχνική αύξηση από 9,3 σε 15%. Δεν ήταν σε κάτι άλλο, αλλά σε αυτήν την αύξηση.
Πληροφορίες για πρωτοετείς του Οικονομικού:
1. Η διεθνής συγκυρία, επηρεάζει τις εξωστρεφείς οικονομίες και όχι τις - σαν την Ελληνική- εσωστρεφείς.
2. «Η τρόικα µαζί µε το ∆ΝΤ δεν ήταν απαραίτητο να έλθουν και να ελέγχουν για χρόνια την οικονοµική ζωή της Ελλάδας». Ε, και;;
Σχετικά με την λαθροχειρία στη διαμόρφωση του ελλείμματος, παρατηρώ:
•Τα καθαρά έσοδα του 2009 μειώθηκαν κατά 10,7 δισ. € και αφορούν την κυβέρνηση Καραμανλή.

• Οι δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισµού  κατά 5,6 δισ. ευρώ, αφορούν την κυβέρνηση Καραμανλή.

• Της αναθεώρησης στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Οι δαπάνες αυξάνονται κατά 788 εκατ. €. Αφορά την κυβέρνηση ΓΑΠ.

• Της αύξησης των δαπανών στα εξοπλιστικά προγράµµατα κατά 657 εκατ. € µεταξύ ΠΣΑ και εκτιµήσεων. Η αύξηση µετριάζεται κατά 230 εκατ. € κατά το στάδιο της πραγµατοποίησης. Άρα η λαθροχειρία είναι στα 230 εκατ. €. Αφορούν την κυβέρνηση ΓΑΠ.

• Της µείωσης του πλεονάσµατος στο οικονοµικό αποτέλεσµα των ΟΤΑ, των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών Νοµικών Προσώπων που παραδοσιακά βελτίωνε το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης. Πρόκειται για πρόβλεψη Καραμανλή για πλεόνασμα 6,6 δισ. €, όταν σταθερά το έλλειμμα είναι στα 2,5 εκατ. € .
 Επί του πρακτέου, η λαθροχειρία είναι στα 1024 εκατ. €.
Σε ποσοστό του ΑΕΠ εκφραζόμενο, είναι 3% επί του ποσοστού του ελλείμματος, ή 0,45% επί του ΑΕΠ.
Τέλος.