Οι πεποιθήσεις είναι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της αλήθειας από τα ψέματα. Φρήντριχ Νίτσε.

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Η κρίση σαν ευκαιρία.

Aναδιοργάνωση οργανισμού.
Μία νέα μέθοδος για να σκεφθούμε θέματα όπως η εργασία, οι επιχειρηματικοί οργανισμοί και ο ρόλος των ατόμων μέσα σε αυτούς.
Οι παραδοσιακοί οργανισμοί στηρίζονται στην ιδέα του απομονωμένου καθήκοντος, στο πλαίσιο της οποίας τα άτομα εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό αυστηρό διοικητικό έλεγχο, χωρίς να έχουν αίσθηση για τη σημασία ή τον σκοπό της εργασίας τους. Τέτοιοι παραδοσιακοί οργανισμοί είναι αδύνατο να αναπτυχθούν – ακόμη και να επιβιώσουν σε περιόδους κρίσης. Αντίθετα, θα πρέπει να αναζητούμε έναν ισχυρό πυρήνα ανθρώπων, που να νοιάζονται, αλλά και να παράγουν ιδέες. Αυτούς, θα πρέπει να τους συσπειρώσουμε, ώστε μέσω σε ολοκληρωμένων αλληλουχιών εργασιών να γεννούν αξία για τον πελάτη και τελικά για τον οργανισμό. Τέτοιοι οργανισμοί είναι αυτοί που αποδέχονται την ιδία της διαδικασίας (process concept) και ενθαρύνουν το περιβάλλον προς αυτή την κατεύθυνση. Η προσέγγιση αυτή, βοηθά τους ανθρώπους να βρουν έναν σκοπό και μια σημασία στην εργασιακή τους ζωή και δημιουργεί μια κοινότητα με διαμοιρασμένους σκοπούς στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Η ομάδα αυτή πρέπει να αποτελείται από δημιουργικά άτομα που διαθέτουν συστημική αντίληψη. Τότε, οι προτάσεις είναι βιώσιμες, ουσιαστικές και απαραίτητες. Απαραίτητη προϋπόθεση, η ύπαρξη κουλτούρας διευκολυντές (facilitator) από το management. Κλειδί για τα ανωτέρω, είναι η αναγνώριση της ανάγκης αλλαγής και διαχείρησης αυτής.

Capricci's homepageΤι είναι η αναδιοργάνωση:

Αναδιοργάνωση είναι το σύνολο των αλλαγών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε μια επιχείρηση, ώστε αυτή να λειτουργεί αποδοτικότερα.
Η ανάγκη για αναδιοργάνωση μπορεί να προκύψει από πολλές αιτίες:
- Αν η κερδοφορία της επιχείρησης δεν είναι ικανοποιητική για τους μετόχους.
- Αν είναι σαφές ότι τμήματα της επιχείρησης δεν λειτουργούν ικανοποιητικά.
- Σε περιπτώσεις διοικητικής δυσλειτουργίας, έπειτα από συνεχή ανάπτυξη.
- Σε περίπτωση ύφεσης της οικονομίας.

Ότι από τα ανωτέρω και αν ισχύει, υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν και στόχοι που πρέπει να τεθούν.
Ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης απαιτεί:
· Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking).
· Δημιουργία δεικτών μέτρησης της απόδοσης και θέσπιση στόχων.
· Επανασχεδιασμό των διαδικασιών της εταιρίας (business process reengineering).
· Μείωση των επιπέδων απόφασης στην εταιρία.
Ένα έργο αναδιοργάνωσης βελτιώνει :
· Της ταμειακές ροές.
· Την ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών.
· Την ταχύτητα ανάπτυξης (προϊόντων/υπηρεσιών και σχεδίων).

Η αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης, είναι πολύπλοκη και δύσκολη στη διαχείρισή της. Συμπεριλαμβάνει αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρίας, στην κουλτούρα της, στα συστήματα αναφοράς και ελέγχου.
Τα κυριότερα προβλήματα που καταγράφονται κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναδιοργάνωσης είναι:
· Άγνοια του έργου – ποιοτικά και ποσοτικά.
· Έλειψη οράματος και στόχων.
· Ελαστικότητα από τη διοίκηση.
· Επικέντρωση μόνο στο κόστος προσωπικού και όχι στην αναπτυξιακή προοπτική.
Τελικά απαιτείται η δημιουργία :
· Πίνακα δεικτών (Balanced Scorecard).
· Ανάπτυξη συστήματος διοίκησης βάσει στόχων (ΜΒΟ).
· Πλάνο - Δράση – Έλεγχος – Ανάδραση.
Η Lieberman Re-engineering and Development Inc. εφαρμόζει μεθοδολογία βελτίωσης Six Sigma, ιεραρχώντας τις δράσεις ώς εξης:
Καθορισμός στόχων.
Μέτρηση αυτών.
Ανάλυση διαδικασιών.
Βελτίωση.
Έλεγχος.
Επανακαθορισμός.
Το κλειδί είναι η εφαρμογή της συνεχούς βελτίωσης σαν μέρος του συστήματος και όχι σαν υποχρέωση προς αυτό. Έτσι οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και να μειώσουν το κόστος.
http://www.tosconto.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου